หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

วิธีทำไม่ให้ฉันตาย

แม้ฉันตาย  กายลับ  ไปหมดแล้ว
แต่เสียงสั่ง  ยังแจ้ว  แว่วหูสหาย
ว่าเคยพลอด  กันอย่างไร  ไม่เสื่อมคลาย
ก็เหมือนฉัน  ไม่ตาย  กายธรรมยัง

ทำกับฉัน  อย่างกะฉัน  นั้นไม่ตาย
ยังอยู่กับ  ท่านทั้งหลาย  อย่างหนหลัง
มีอะไร  มาเขี่ยไค้  ให้กันฟัง
เหมือนฉันนั่ง  ร่วมด้วย  ช่วยชี้แจง

ทำกับฉัน  อย่างกะฉัน  ไม่ตายเถิด
ย่อมจะเกิด  ผลสนอง  หลายแขนง
ทุกวันนัด  สนทนา  อย่าเลิกแล้ง
ทำให้แจ้ง  ที่สุดได้  เลิกตายกันฯ

No comments: