หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

ปริญญาจากสวนโมกข์

“ปริญญา  ตายก่อนตาย”  ใครได้รับ
เป็นอันนับ  ว่าจบสิ้น  การศึกษา
เป็นโลกุตตร์  หลุดพ้น  เหนือโลกา
หยุดเวียนว่าย  สิ้นสังสา-  รวัฏฏ์วน

ปริญญา  แสนสงวน  จากสวนโมกข์
คนเขาว่า  เยกโยก  ไม่เห็นหน
ไม่เห็นดี  ที่ตรงไหน  ใครสัปดน
รับเอามา  ด่าป่น  กันทั้งเมือง

นี่แหละหนา  ปริญญา  “ตายก่อนตาย”
คนทั้งหลาย  มองดู  ไม่รู้เรื่อง
เขาอยากอยู่  ให้เด่นดัง  มลังเมลือง
เขาเลยเคือง  ว่าเราชวน  ให้ด่วนตายฯ

No comments: