หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

พุทธทาสจักไม่ตาย


พุทธทาส  จักอยู่ไป  ไม่มีตาย
แม้ร่างกาย  จะดับไป  ไม่ฟังเสียง
ร่ายกายเป็น  ร่างกายไป  ไม่ลำเอียง
นั่นเป็นเพียง  สิ่งเปลี่ยนไป  ในเวลา

พุทธทาส  คงอยู่ไป  ไม่มีตาย
ถึงดีร้าย  ก็จะอยู่  คู่ศาสนา
สมกับมอบ  กายใจ  รับใช้มา
ตามบัญชา  องค์พระพุทธ  ไม่หยุดเลย

พุทธทาส  ยังอยู่ไป  ไม่มีตาย
อยู่รับใช้  เพื่อนมนุษย์  ไม่หยุดเฉย
ด้วยธรรมโฆษณ์  ตามที่วาง  ไว้อย่างเคย
โอ้เพื่อนเอ๋ย  มองเห็นไหม  อะไรตายฯ

No comments: