หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

บางนาทีท่านมีมัน

รสอะไร  ไม่ประเสริฐ  หรือสุทธิศานติ์
ยิ่งไปกว่า  รสของการ  ไม่ต้องได้
ไม่ต้องเป็น  ไม่ต้องอยู่  ไม่ต้องตาย
ไม่กระหาย  ไม่สงสัย  ไม่กังวล

ไม่หวั่นไหว  ไม่ถือ  ร้ายหรือดี
ไม่ถวิล  หวังที่  มันสับสน
เช่นจวนได้  หรือจะได้  แต่กลายวน
เป็นไม่แน่  ว่าตน  จะได้มัน

รสความว่าง  อิ่มโอชะ  ตลอดกาล
เป็นสัมปราย-  โวหาร  พระอรหันต์
ดูให้ดี  บางนาที  ท่านมีมัน
แต่ว่าท่่าน  ดูไม่ดี  ไม่มีเอยฯ

No comments: