หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

มองถูก ทุกข์คลาย

มองอะไร  ให้เห็น  เป็นครูสอน
มองไม้ขอน  หรือมองคน  ถ้าค้นหา
มีสิ่งสอน  เสมอกัน  มีปัญญา
จะพบว่า  ล้วนมีพิษ  อนิจจัง

จะมองทุกข์  หรือมองสุข  มองให้ดี
ว่าจะเป็น  อย่างที่  เรานึกหวัง
หรือเป็นไป  ตามปัจจัย  ให้ระวัง
อย่าคลุ้มคลั่ง  จะมองเห็น  เป็นธรรมดา

มองโดยนัย  ให้มันสอน  จะถอนโศก
มองเยกโยก  มันไม่สอน  นอนเป็นบ้า
มองไม่เป็น  จะโทษใคร  ที่ไหนมา
มองถูกท่า  ทุกข์ก็คลาย  สลายเองฯ

No comments: