หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

โลกนี้คือทางผ่านและบทเรียน

โลกนี้เหมือน  ทางผ่าน  ที่รกเลี้ยว
เพื่อทนสู้  อดเปรี้ยว  ไปกินหวาน
พ้นโลกนี้  มียิ่ง  กว่าอ้อยตาล
เมื่อพบพาน  "อมฤ-  ตโลกา!"

โลกนี้เพียง  บทเรียน  ให้เพียรอ่าน
หมั่นวิจารณ์  ตื้นลึก  รีบศึกษา
ให้รอบรู้  แจ่มจน  พ้นมายา

แล้วโลกมา  เป็นบ่าว  เราร่ำไป

No comments: