หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

มอง-มอง-มอง

มองอะไร  มองให้เห็น  เป็นครูสอน
มองไม้ขอน  หรือมองคน  มองค้นหา
มองเห็นความ  เสมอกัน  มีปัญญา
มองเห็นว่า  ล้วนมีพิษ:  อนิจจัง

มองทุกข์สุข  ก็จงจ้อง  มองให้ดี
มองว่าเป็น  อย่างที่  คนเราหวัง
มองว่าเป็น  ตามปัจจัย  ให้ระวัง
มองจริงจัง  ก็จักเห็น  เป็นธรรมดา

มองโดยนัย  ที่มันสอน  จะถอนโศก
มองเยกโยก  มันไม่สอน  ร้อนเป็นบ้า
มองไม่เป็น  โทษผีสาง  นางไม้มา
มองถูกท่า  ไม่คว้าทุกข์:  มองถูกจริง!

No comments: