หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

โพธิสัตว์

โพธิสัตว์  คือสัตว์มุ่ง  พัฒนา
ให้โพธิ  แผ่แก่กล้า  เต็มความหมาด
ดูให้ดี  มีอยู่จริง  ทั้งหญิงชาย
ดูงมงาย  จะไม่มี  ที่ไหน

ถ้าทุกคน  ดิ้นรน  เพื่อโพธิ
มันค่อยผลิ  ออกไป  ไม่หยุดเฉย
ถ้ามัวแต่  ร้องว่าแย่  ยอมแพ้เว้ย
ในโลกเลย  ไม่มี  โพธิชน

อย่ายอมแพ้  มุ่งแต่  ปลูกโพธิ
ให้เต็มสติ  กำลัง  หวังเอาผล
ไม่เสียที  ที่ได้เกิด  มาเป็นคน
ได้ผ่านพ้น  อวิชชา  เพราะกล้าทำฯ

No comments: