หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

พระรัตนตรัย


พระพุทธะ  พระธรรมะ  และพระสงฆ์
ล้วนต่างองค์  เป็นสามพระ  หรือไฉน
หรือเป็นองค์  เดียวกัน  ที่ชั้นใน
ดูเท่าไร  ก็ไม่เห็น  เป็นสามองค์

นั่นถูกแล้ว  ถ้าดูกัน  แต่ชั้นนอก
คือดูออก  มีพุทธะ  จอมพระสงฆ์
ได้ตรัสรู้  ซึ่งพระธรรม  ทรงจำนง
สอนพระสงฆ์  ทั้งหลาย  ให้รู้ตาม


แต่เมื่อดู  ชั้นใน  กลับได้พบ
ว่าธรรมหนึ่ง  ซึ่งอยู่ครบ  ในพระสาม
ทั้งพุทธ  สงฆ์  หรือว่าองค์  พระธรรมงาม
ล้วนมีความ  สะอาด  สว่าง  สงบ  บรรจบกันฯ

No comments: