หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

อรหันต์

อรหันต์  นั้นคือถูก  ถึงที่สุด
ทางวิมุตติ  จากทุกข์  ทุกสาขา
ถึงความเต็ม  แห่งมนุษย์  สุดพรรณนา
ควรแก่การ  วันทา  ยิ่งกว่าใคร,

ท่านหักแล้ว  ซึ่งวง  แห่งวัฏฏ์วน
ไม่มีตน  เวียนว่าย  ในภพไหน
เหนือบุญ-บาป  ชั่ว-ดี  มีแต่ใจ
ที่ว่างไป  จากตัวกู  และของกู

จิตหลุดจาก  ทุกอย่าง  ที่เคยติด
ไม่มีพิษ  มีภัย  อะไรอยู่
เหนือความเกิด  ความตาย  ใคร่ครวญดู
จะได้รู้  พระนิพพพาน  เหมือนท่านแลฯ

No comments: