หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

เป็นพระเมือง


เป็นพระเมือง  เรื่องมาก  ด้วยอยากเด่น
ต้องเขม่น  กันไป  จนใหลหลง
ต้องแบกทรัพย์ แบกศักดิ์  แบกพรรคพงศ์
เพื่อการเมือง  เรื่องณรงค์  ด้วยจงใจ

งานใต้ดิน  ใต้น้ำ  ก็ทำเป็น
ถึงฆ่าเข่น  กันพินาศ  ไม่หวาดไหว
คอยแข่งกัน  มิให้ใคร  ดีกว่าใคร
ไม่เย็นใจ  เย็นตัว  มัวขึ้นลงฯ

No comments: