หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

ถ้าสตรีดื่มเหล้า

ถ้าสตรี  กินเหล่า  เข้าเรื่อง “บ้า”
ไม่รูว่า  กินทำไม  กินไปได้
หรืออยากเป็น  กินนรี  ที่ไวไฟ
ยิ้มละไม  อยู่เพราะเหล่า:  ผีเข้าทรง

ดัดจริต  ตามใคร  บอกไม่ถูก
เพราะปีศาจ  จูงจมูก  ให้ลุ่มหลง
เห็นผีเป็น  เทวดา  ดูน่างง
โลกก็ส่ง  ตามแต่  แม่ผีตวง

ยิ่งลูกผี  มีแต่  จะเมาใหญ่
มีอะไร  ก็ต้องเหล้า  เผ้ายึดหน่วง
พอขาดเหล้า  ร้อนเร่า  เสียเต็มทรวง
โลกทั้งปวง  เป็นโลกเหล้า  น่าเศร้าจริง

ถ้า “สตรี”  คำนี้มา  จาก “สตี”
ก็แปลว่า  “คนผู้มี  สติยิ่ง”
ไม่ควรไป  หลงเหล้า  เข้าเรื่องลิง
ควรจะหยิ่ง  ธรรมแท้  ของแม่เอยฯ

No comments: