หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

มีมาร-ไม่มีมาร

มารไม่มี  บารมี  ยิ่งไม่แก่
จะมีแต่  ถอยถด  หมดความหมาย
ไม่มีพลัง  สร้างวิบาก  ไว้มากมาย
หรือสอบไล่  ให้เรา  เข้าใจตัวฯ

มารยิ่งมี  บารมี  ยิ่งแก่กล้า
ยิ่งรุดหน้า  สามารถ  ในธรรมทั่ว
สร้างวิบาก  ได้มากมาย  ในเนียนัว
ให้ดอกบัว  เบ่งบาน  สะท้านสะเทือนฯ

แล้วประหัต  ประหารมารร้าย  ให้ตายเตียน
ได้แนบเนียน  ไม่มี  อะไรเหมือน
เมื่อมารมี  ก็เหมือนมาร  มาตักเตือน
ให้พบเงื่อน  งำกล้า  ฆ่ามารเองฯ

No comments: