หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

สูบบุหรี่?

สูบบุหรี่  มีแต่  จะคอยบั่น-
ทอนอายุ  ให้สั้น  นั้นแน่ๆ

กำลังจิต  ถูกตัดรอน  ให้อ่อนแอ
เพราะต้องแพ้  แก่ความเงี่ยน  ราบเตียนไป

ต้องเสียทรัพย์  บุหรี่ดี  ยิ่งมีค่า
เดือนกว่าๆ  เงินร้อยๆ  พลอยกษัย

น้ำเสียงเครือ  ครอแคร  เหม็นแย่ไป
เอาควันไฟ  รมปอด  ยอดอันธพาล

เป็นผู้ใหญ่  นำเด็กให้  สูบบุหรี่
ให้พวกผี  หัวเคาะคน  ควรสงสาร

แล้วเกิดมา  ทำไมกัน  มันป่วยการ
หลงล้างผลาญ  ตัวเอง  เก่งสุดใจฯ

No comments: