หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

ให้เขาเถิด

เขาอยากดี  เท่าไร  ให้เขาเถิด
ไม่ต้องเกิด  แข่งดี  มีแต่เสีย
ริษยา   คือทุรกรรม ทำให้เพลีย
ทั้งลูกเมีย  พลอยลำบาก  มันมากความ

เขาอยากเด่น  เท่าไร  ให้เขาเถิด
จะไม่เกิด  กรรมกะลี  ที่ซ่ำสาม
มุฑิตา  สาธุกรรม  ทำให้งาม
สมานความ  รักใคร่  เป็นไมตรี

เขาอยากดัง  เท่าไร  ให้เขาเถิด
ช่วยชูเชิด  ให้ประจักษ์  ด้วยศักดิ์ศรี
ให้ดังก้อง  ท้องฟ้า  อย่างอสนี
ต่างฝ่ายมี  ผลงาม  ตามเรื่องตนฯ

No comments: