หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

อะไรเผือก?

ลิงจะเผือก  เพราะขน  มันสีขาว
ส่วนคนเรา  เผือกได้  ใครก้มเศียร
เนื่องจากมี  ธรรมา  ไม่อาเกียรณ์
ใครพากเพียร  เผือกได้  ไม่เว้นตน

ฝรั่งเผือก  ผิวขาว  เปล่าแก่นสาร
เที่ยวเพ่นพ่าน  มีได้  ทุกแห่งหน
คนเราเผือก  ไม่ได้  เพียงกายยล
เป็นสีขาว:  เผือกคน  ใช่เผือกลิง

ถ้าฝรั่ง  เป็นครูเรา,  ใช่เขาเผือก
ที่ตรงเปลือก,  อย่าคิด  ให้ผิดยิ่ง
มัวเลียนแบบ  ที่ตรงเปลือก  จะเผือกลิง
แล้วจะยิ่ง  กว่าไม่เผือก  เลือกให้ดีฯ

No comments: