หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

มิใยใคร  จะพึ่ง  ซึ่งพระเจ้า
แต่พวกเรา  ชาวพุทธ-  ศาสนา
ผู้เชื่อฟัง  โอวาท  พระศาสดา
พึ่งธรรมา  คือพึ่ง  ซึ่งตัวเอง

ประกอบกรรม  นำมา  ซึ่งโภคผล
ตั้งแต่ต้น  จนปลาย  ได้เหมาะเหม็ง
ทั้งทางโลก  ทางธรรม  ก็ยำเกรง
ถือเลบง  สร้างตัว  อยู่ทั่วกัน

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ แปล
ว่า "ตัวพึ่ง ตัว" แน่, ถ้าบิดผัน
เป็นอื่นไป  วนเวียน  พาเหียรครัน
พึ่งเขานั้น  ไม่ "หนึ่ง" เหมือนพึ่งตัวฯ

No comments: