หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

หลงความบ้าว่าศีลธรรม


โลกทุกวัน  อยู่ในขั้น  กลียุค
ที่เบิกบุก  เร็วรุด  สู่จุดสลาย
จนสิ้นสุด  มนุษยธรรม  ด่ำอบาย
เพราะเห็นกง  –จักรร้าย  เป็นดอกบัว

กิเลสไส  –หัวส่ง  ลงปลักกิเลส
มีความแกว่น  แสนพิเศษ  มาสุมหัว
สามารถดูด  ดึงกันไป  ใจมืดมัว
เห็นตนตัว  ที่จมกาม  ว่าความเจริญ

มองไม่เห็น  ศีลธรรม  ว่าจำเป็น
สำหรับอยู่  สุขเย็น  ควรสรรเสริญ
เกียรติ กาม กิน  บิ่นบ้า  ยิ่งกว่าเกิน
แล้วหลงเพลิน  ความบ้า  ว่าศีลธรรมฯ

No comments: