หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

ศีลธรรมกับคน


ศีลธรรมเลว  คนก็ได้  กลายเป็นผี
หาความดี  ไม่ประจักษ์  สักเส้นขน
ศีลธรรมดี  ผีก็ได้  กลายเป็นคน
ที่เลิศล้น  ภูมิใจ  ไหว้ตัวเอง

ศีลธรรมต่ำ  เปลี่ยนคน  จนคล้ายสัตว์
จะกินกัด  โกงกัน  ขมันเขม็ง
ศีลธรรมสูง  คนสดใส  ไม่อลเวง
ล้วนยำเกรง  กันและกัน  ฉันเพื่อนตาย

ศีลธรรมนี้  ทุกวัน  มันตายซาก
คนมีปาก  ก็ไม่พล่าม  ศีลธรรมหาย
ศีลธรรมกลับ  มาเมื่อไร  ทั้งใจกาย
คนจะหาย  จากทุกข์  เป็นสุขเองฯ

No comments: