หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

ดีในชั่ว

ส่วนที่ดี  มีซ่อน  อยู่ในชั่ว
ซึ่งสอนให้  เต็มตัว  ไม่ยั้งท่า
มันสอนอย่าง  เจ็บช้ำ  เป็นธรรมดา
แต่มันสอน  ลึกกว่า  เมื่อได้ดี

ชั่วมันสอน  มากกว่า  หรือจริงกว่า
มันสอนได้  ดีกว่า  ความสุขศรี
สอนดีกว่า  ให้กลับตน  จนถูกวิธี
เกลียดกลัวชั่ว  กว่าก่อนนี้  ดีอย่างจริง

ให้ศรัทธา  วิ่งหา  พระศาสนา
เรียนสิกขา  ภาวนา  เป็นอย่างยิ่ง
สัตว์นรก  หมกอยู่  ยังรู้ติง
ตัวของตัว เ พราะชั่วสิง  สอนรุนแรงฯ

No comments: