หัวข้อธรรมประเภทนี้ มีไว้สำหรับใช้เพ่ง
เพื่อให้เห็น ข้อเท็จจริงแห่งข้อความนั้น
แล้วเพ่งต่อไป เพื่อให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้น ขึ้นมาจริงๆ
จนจิตใจเปลี่ยนไป ตามข้อเท็จจริงนั้น
ในการที่จะทำให้เกิด ความสลดสังเวช ความไม่ประมาท
การเปลี่ยนนิสัยที่ไม่พึงปราถนา
กวาดล้า่งความรู้สึก ที่ทำความรำคาญให้แก่ตน ให้หมดไปจากจิตใจ
เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสว่างและความสงบ
โดยสมควรแก่การกระทำของตน
ความรู้ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเพ่งทำนองนี้ จะถูกต้อง
และมีประโยชน์กว่าที่เกิดจากการอ่านตะพึด
และยังเป็นการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาชนิดหนึ่งอยู่ในตัว
ทั้งสมาธิและปัญญา ในระดับที่คนทั่วไปจะพึงทำได้
และพร้อมกันนั้นก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ในขณะที่มีการสังวรระวัง บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้น
ไม่มีโอกาสแก่การทุศีลแต่ประการใด

โลกรอดเพราะกตัญญู

อันบุคคล  กตัญญู  รู้คุณโลก
อุปโภค  บริโภค  มีให้หลาย
ข้าวหรือเกลือ  ผักหรือหญ้า  ปลาหรือไม้ฯลฯ
รู้จักใช้  อย่าทำลาย  ให้หายไป;

อนึ่งคน  ต่อคน  ทุกวันนี้
ล้วนแต่มี  คุณต่อกัน  นั้นเป็นไฉน
มองให้ดี  ดูให้เห็น  เช่นนั้นไซร้
โลกรอดได้  เพราะกตัญญู  รู้คุณกัน;

ประเทศชาติ- ศาสนา- มหากษัตริย์
รวมเป็นอัต- ตภาพไทย  ใหญ่มหันต์
รอดมาได้  เพราะรักใคร่  อย่างผูกพันธ์
เพราะกตัญ- ญูมี  ที่ใจเอย

No comments: